02-791-6000 ต่อ 1688

dormitory@rsu.ac.th

หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

” บริการด้วยน้ำใจ ใส่ใจนักศึกษา พัฒนาด้วยกิจกรรม “

(Heart Services Devoted to Students and Developing Activities.)

ปณิธาน (Pledge)

” อบอุ่นปลอดภัย ใส่ใจแก้ปัญหา นำพาความสำเร็จ “

(Warming Caring and Leading to Success.)

วิสัยทัศน์ (Vision)

          หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต  เป็นหอพักแบบอย่างที่มีมาตรฐานการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  เน้นคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ  มีความเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ  อยู่บนพื้นฐานของการให้บริการเพื่อสร้างเครือข่าย  และแสวงหาแนวทางแก้ปัญหา  ชี้แนะทางเลือกตอบสนองความต้องการของนักศึกษา  และผู้ปกครอง

          (Rangsit University Dormitory is the place where it has the highest standard in resources management. The students security is our first priority and overall services are nationally competitive. High quality and efficiently administration are serving all students to their achievements including parents satisfaction.)

พันธกิจ (Mission)

          หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต  เน้นการให้บริการในรูปแบบของศูนย์การศึกษา-อาศัย  และเอื้ออาทร (Living, Learning  and  Caring  Center)  โดยมีภารกิจที่ต้องทำคือ  1. ปรับปรุงห้องพักอาศัยให้อยู่ในสภาพดี สะอาด ปลอดภัยแข็งแรงทนทานและสวยงาม  2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณหอพักให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษา  3. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อให้มีศักยภาพมีความพร้อมในการออกไปสู่สังคมภายนอก  เช่น  ต้องมีทักษะในการเรียนรู้  ทักษะในการปรับตัวการใช้ชีวิตและการทำงาน  มีจัดหาบริการต่างๆ  ให้กับนักศึกษา  4. ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักความอดทน  เสียสละ  พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  มีน้ำใจ  มีความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ  สามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง  และอยู่ในหอพักอย่างมีความสุข  5. สนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  มีมารยาทบุคลิกภาพที่ดี  และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  มีการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ได้รับรู้ในความแตกต่างที่หลากหลายทางวัฒนธรรม

ADDRESS

สำนักงานหอพัก ชั้น 2 อาคารประสิทธิ์พัฒนา

(อาคาร 9B) มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000


วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

นอกเวลาทำการ โทร 02-791-6000 ต่อ 1688

ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง

CONTACT

โทร : 02-7916000 ต่อ 1673, 1688

หอ A เบอร์ติดต่อ 2846

หอ B เบอร์ติดต่อ 1688

หอ C เบอร์ติดต่อ 2150

หอ D เบอร์ติดต่อ 1753

 

Line : @dormrsu

Facebook : www.facebook.com/Dormrsu 

Email : dormitory@rsu.ac.th

FOLLOW US