02-791-6000 ต่อ 1688

dormitory@rsu.ac.th

หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต

งานวินัยและตรวจสอบนักศึกษาหอพัก

ณัฐวุฒิ ยานุพรม

ตำแหน่ง : หัวหน้างานวินัยและตรวจสอบ
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 3192
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665
อีเมล : nattawuth.y@rsu.ac.th

พัฒน์ พันตาคม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวินัยและตรวจสอบ
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1753
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

สัมฤทธิ์ บุญปกครอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวินัยและตรวจสอบ
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1753
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

สิงหา เทพโพธิ์จ้อย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวินัยและตรวจสอบ
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1753
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

นิวัช ฉิมพาลี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวินัยและตรวจสอบ
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1753
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

อรพรรณ โพธิพิทักษ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวินัยและตรวจสอบ
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 2846
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

เสาวลักษณ์ สถาพร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวินัยและตรวจสอบ
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 2150
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

จารุวรรณ งามแท้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวินัยและตรวจสอบ
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1688
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

ณัชชา ปัดชาเขียว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวินัยและตรวจสอบ
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 2846
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

ธนวันต์ บัวแก้ว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวินัยและตรวจสอบ
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1688
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

พัชรพร จิบกระโทก

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวินัยและตรวจสอบ
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 2150
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

ธยาดา เทียนหล่อ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวินัยและตรวจสอบ
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 2150
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

ราตรี เกตุกาง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวินัยและตรวจสอบ
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 2846
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

วัชรี ศรีบุญเรือง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวินัยและตรวจสอบ
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1688
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

สุกัญญา ไม่มีทุกข์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวินัยและตรวจสอบ
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 2150
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

สุมาลี โตประยูร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวินัยและตรวจสอบ
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1688
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

สุมาลี สูงประสงค์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวินัยและตรวจสอบ
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 2846
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

งานวินัยและตรวจสอบนักศึกษา งานวินัยและตรวจสอบนักศึกษา

ADDRESS

สำนักงานหอพัก ชั้น 2 อาคารประสิทธิ์พัฒนา

(อาคาร 9B) มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000


วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

นอกเวลาทำการ โทร 02-791-6000 ต่อ 1688

ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง

CONTACT

โทร : 02-7916000 ต่อ 1673, 1688

หอ A เบอร์ติดต่อ 2846

หอ B เบอร์ติดต่อ 1688

หอ C เบอร์ติดต่อ 2150

หอ D เบอร์ติดต่อ 1753

 

Line : @dormrsu

Facebook : www.facebook.com/Dormrsu 

Email : dormitory@rsu.ac.th

FOLLOW US