02-791-6000 ต่อ 1688

dormitory@rsu.ac.th

หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต

หลักเกณฑ์การเข้าอยู่หอพัก

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต

เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าอยู่หอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565

——————————————————————-

          โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหอพักให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต

          เพื่อให้การเข้าอยู่หอพักร่วมกันของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยรังสิตจึงออกประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์การเข้าอยู่หอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องหลักเกณฑ์การเข้าอยู่หอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2559

          ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าอยู่พักอาศัยในหอพักมีดังนี้

                        (1) เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต

                        (2) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เคยกระทำความผิดทางวินัยร้ายแรง

                        (3) ไม่เป็นโรคจิตเภท หรือโรคติดต่อในระยะอันตรายตามคำวินิจฉัยของแพทย์

                        (4) เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น และยังคงสภาพความเป็นนักศึกษาอยู่

                        (5) เป็นนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยรังสิต

                        (6) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตอนุญาตให้เข้าพักชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ

          ข้อ 3 ผู้เข้าอยู่พักอาศัยในหอพักมีหน้าที่ต้องปฏิบัติดังนี้

                        (1) นักศึกษาต้องปฏิบัติตามประกาศของหอพัก และประกาศหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัยรังสิตโดยเคร่งครัด

                        (2) นักศึกษาต้องระมัดระวังในกรใช้ทรัพย์สินและไม่ทำลายทรัพย์สินของหอพัก และมหาวิทยาลัย การทำให้ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหายถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงถึงขั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือต้องถูกปรับเป็นสองเท่าของมูลค่าทรัพย์สิน

                        (3) นักศึกษาต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดภายในห้องพักและของใช้ส่วนตัวตลอดจนอุปกรณ์ของหอพักให้คงสภาพดีอยู่เสมอ

                        (4) นักศึกษาต้องชำระค่าบำรุงห้องพัก ค่าไฟฟ้า ค่าบริการอื่น ๆ และค่าประกันความเสียหายของทรัพย์สินตามเวลาที่กำหนด

                        (5) นักศึกษาต้องรับผิดชอบกุญแจห้องพัก/คีย์การ์ดประตูหอพัก และต้องชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่ทำกุญแจห้องพัก/คีย์การ์ดประตูหอพักสูญหายหรือชำรุด

                        (6) นักศึกษาต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายของทรัพย์สินหอพัก อันเกิดจากการกระทำของตนและผู้ที่เข้ามาอาศัยอยู่ด้วย

                        (7) เมื่อนักศึกษาจะย้ายออกจากหอพัก ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หากตรวจสอบแล้วมีอุปกรณ์หรือทรัพย์สินภายในหอพักชำรุดเสียหาย นักศึกษาต้องชดใช้ค่าเสียหายตามที่หอพักกำหนด

                        (8) เมื่อสิทธิ์ของการพักอาศัยในหอพักนักศึกษาสิ้นสุดลง นักศึกษาต้องขนย้ายสิ่งของสัมภาระของตนออกจากหอพักให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่หอพักกำหนด

                        (9) เมื่อนักศึกษาเจ็บป่วยนักศึกษาต้องรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหอพัก หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบ เพื่อทางหอพักจะได้จัดการดูแลตามควรแก่กรณีต่อไป

                        (10) นักศึกษาที่เจ็บป่วยมีโรคประจำตัวหรือเป็นโรคติดต่อในระยะที่สามารถติดต่อได้ ต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหอพัก หรือทางสำนักงานหอพักทราบทันที เพื่อดำเนินการทางการแพทย์ และจัดการตามความเหมาะสมต่อไป

                        (11) นักศึกษาทุกคนต้องยินยอมให้ทางหอพักเข้าไปตรวจ และดูแลภายในห้องพักทุกเวลา โดยทางหอพักจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                        (12) นักศึกษาทุกคนควรมีไฟฉาย หรือไฟฉุกเฉินใช้เวลาไฟดับ (ห้ามใช้เทียนไขโดยเด็ดขาด)

                        (13) นักศึกษาที่ต้องการนำผู้ปกครองมาพักด้วยในบางครั้ง ผู้ปกครองต้องชำระค่าที่พักตามที่หอพักกำหนดไว้ ทั้งนี้ต้องได้รับการยินยอมจากเพื่อนร่วมห้อง และให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่งานวินัย ฯ หรืออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหอพัก

                        (14) นักศึกษาทุกคนต้องกลับเข้าหอพักภายในเวลา 24.00 น. และกรณีที่ต้องกลับเข้าหอพักหลังเวลาที่กำหนด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่งานวินัย ฯ ตามขั้นตอน

                        (15) นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหอพักทุกครั้งก่อนเข้าหอพัก และเมื่อมาติดต่อเรื่องใด ๆ กับทางหอพัก

                        (16) นักศึกษาจะต้องยินยอม ให้ทางสำนักงานหอพักเข้าปรับปรุงห้องพักตามโครงการประจำปีที่เกิดขึ้น โดยไม่มีข้อโต้แย้งอย่างใด

          ข้อ 4 ข้อห้ามปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอยู่พักอาศัยในหอพักมีดังนี้
                        (1) ห้ามบุคคลภายนอกหรือนักศึกษาที่ไม่ได้พักในหอพักขึ้นบนอาคารหอพัก/ห้องพักนักศึกษา (ยกเว้นในกรณีจำเป็น ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย)

                        (2) ห้ามนักศึกษาย้ายห้องหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้ามาอยู่ห้องพักแทน

                        (3) ห้ามนักศึกษาเคลื่อนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ในหอพัก/ห้องพักโดยเด็ดขาด

                        (4) ห้ามนักศึกษาต่อเติมทาสีหรือดัดแปลงใด ๆ ภายในหอพัก/ห้องพักโดยเด็ดขาด ห้ามเจาะหรือตอกตะปูทุกชนิดบนผนังกำแพง หรือบริเวณอื่น ๆ ของหอพัก และห้ามติดภาพ หรือติดสติ๊กเกอร์ หรือวัสดุอื่น ๆ บนกำแพงหรือผนัง มิฉะนั้นจะถูกปรับเป็นเงินค่าเสียหายทันทีเมื่อมีการตรวจพบ

                        (5) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อนุญาตให้นำมาใช้ในห้องพัก คือ

                                              – โทรทัศน์ ขนาดไม่เกิน 32 นิ้ว                       – ปลั๊กไฟฟ้าแบบพ่วงที่ มอก. รับรองคุณภาพ
                                              – ตู้เย็น ขนาดไม่เกิน 7 คิว                               – เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
                                              – ไมโครเวฟ                                                     – ไดร์เป่าผม
                                              – เตารีด                                                            – เครื่องม้วนผม/ที่หนีบผม
                                              – เครื่องคอมพิวเตอร์                                        – โคมไฟเขียนหนังสือแบบตั้งโต๊ะ
                                              – กระติกน้ำร้อน                                                – หม้อหุงข้าว

          ห้ามนักศึกษานำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ทางหอพักอนุญาตมาใช้ในห้องพัก

          ในกรณีที่นักศึกษาจำเป็นต้องนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นอกเหนือจากรายการดังกล่าวเข้าห้องพักต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานหอพัก หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นรายกรณี

                        (6) ห้ามนักศึกษาทำธุรกิจการค้าใด ๆ ภายในหอพักโดยเด็ดขาด

                        (7) ห้ามนักศึกษาประกอบอาหารในหอพัก (ทุกกรณี) ยกเว้นหุงข้าวและอุ่นอาหาร

                        (8) ห้ามนักศึกษานำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องพักและห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดในหอพัก

                        (9) ห้ามนักศึกษานำทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าที่เกินความจำเป็นในการพักอาศัยเข้ามาเก็บไว้ในห้องพัก หากมีการสูญหายเกิดขึ้น หอพัก/มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

                        (10) ห้ามนักศึกษาส่งเสียงดังหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นที่รบกวนผู้อื่นโดยเด็ดขาด

                        (11) ห้ามนักศึกษาจุดธูป เทียน ภายในห้องพัก/หอพัก โดยเด็ดขาด

                        (12) ห้ามนักศึกษาดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด และห้ามครอบครองสิ่งเสพติดในห้องพัก/หอพักโดยเด็ดขาด

                        (13) ห้ามนักศึกษาเล่นการพนันทุกชนิดในหอพักโดยเด็ดขาด

                        (14) ห้ามนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท ชกต่อย ทำร้ายร่างกายผู้อื่น หรือกระทำการใด อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

                        (15) ห้ามกระทำการลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ทำให้เสียทรัพย์ หรือการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายเดือดร้อนรำคาญ

                        (16) ห้ามสูบบุหรี่ในห้องพัก/บริเวณหอพัก โดยเด็ดขาด

          ข้อ 5 กรณีนักศึกษาผู้เข้าอยู่พักอาศัยในหอพักผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตนตามประกาศฉบับนี้ ต้องได้รับโทษตามความร้ายแรงแห่งความผิดดังต่อไปนี้

                        (1) ว่ากล่าวตักเตือนและให้ลงลายมือชื่อรับทราบเป็นหลักฐานและแจ้งผู้ปกครอง

                        (2) ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าอยู่พักอาศัยในหอพัก

                        (3) ถูกดำเนินการสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัยนักศึกษาหรือกฎหมายต่อไป หากการฝ่าฝืนเป็นความผิดทางวินัย หรือเป็นความผิดตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี

          ข้อ 6 ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษารักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

          ข้อ 7 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

          ข้อ 8 บรรดาประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน (ถ้ามี)

 

                                           ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

 

ADDRESS

สำนักงานหอพัก ชั้น 2 อาคารประสิทธิ์พัฒนา

(อาคาร 9B) มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000


วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

นอกเวลาทำการ โทร 02-791-6000 ต่อ 1688

ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง

CONTACT

โทร : 02-7916000 ต่อ 1673, 1688

หอ A เบอร์ติดต่อ 2846

หอ B เบอร์ติดต่อ 1688

หอ C เบอร์ติดต่อ 2150

หอ D เบอร์ติดต่อ 1753

 

Line : @dormrsu

Facebook : www.facebook.com/Dormrsu 

Email : dormitory@rsu.ac.th

FOLLOW US